Naszym zadaniem jest organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w ramach obowiązujących przepisów, a jednocześnie spełnianie oczekiwań i potrzeb Klientów, poprzez oferowanie usług egzaminowania i szkolenia na najwyższym poziomie.

Formy zapisu na egzamin

Proponujemy Państwu następujące formy zapisu na egzamin ...

czytaj więcej ...

ODTJ Legnica

Serdecznie zapraszmy Państwa do naszego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w którym oferujemy szereg szkoleń dedykowanych zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla firm i instytucji.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.odtj-legnica.pl

WORD działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1655)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 155)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 232)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 17.01.2013 r. poz. 78)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz.U. z 9.04.2013 r. poz. 476)

 

Kategorie uprawnień do kierowania pojazdami obowiązujące od 19 stycznia 2013 roku

 • kategoria AM uprawnia do kierowania :
  - motorowerem,
  - czterokołowcem lekkim;  
 • kategoria A1 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A2 uprawnia do kierowania :
  - motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
  - motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria A uprawnia do kierowania:
  - motocyklem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria B1 uprawnia do kierowania:
  - czterokołowcem,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;   
 • kategoria B uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C1 uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria C uprawnia do kierowania:
  - pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D1 uprawnia do kierowania:
  - autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria D uprawnia do kierowania:
  - autobusem,
  - zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategoria T uprawnia do kierowania:
  - ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  - zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  - pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania:
  - pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
      
 • kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 • kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
  - zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 • kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 • kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
  - zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;

 

O dokument prawa jazdy może ubiegać się osoba, która ukończyła odpowiednio:

 • 14 lat - dla kategorii AM
 • 16 lat - dla kategorii A1, B1, T
 • 18 lat - dla kategorii A2, B, B+E, C1, C1+E
 • 20 lat - dla kategorii A, jeżeli osoba co najmniej od dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat - dla kategorii C, C+E, D1, D1+E, (z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 18 lat)
 • 24 lata - dla kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2
 • 24 lata - dla kategorii D i D+E, z zastrzeżeniem:

  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 21 lat
  » z wyjątkiem osób które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, minimalny wiek wynosi 23 lata lub 21 la, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie obowiązywania tego zakazu), a także osobie u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależniania od alkoholu lub innego środka podobnie działającego. Prawo jazdy może również zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

 Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana, informuje ośrodek egzaminowania o numerze PKK oraz składa:

 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. ( w egzaminie uczestniczy dodatkowo egzaminator, który nadzoruje ten egzamin, wyznaczony przez Dyrektora WORD)
 • wniosek z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (w egzaminie praktycznym może być obecny instruktor, który szkolił te osobę)
 • wniosek o którym mowa w art. 53 ust. 4a i w art art. 53a pkt. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011r. (przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK i wyrażenie zgody ośrodka na udział pojazdu w egzaminie)

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30 poz. 151), Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012r. (Dz.U. z dnia 5 września 2012r. poz. 995)

Celem tego egzaminu jest sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz zasad udzielania pierwszej pomocy (przedlekarskiej).

Przebieg egzaminu teoretycznego:

Egzamin teoretyczny w legnickim Ośrodku odbywa się we wtorki i czwartki w godzinach od 7.30 do 14.30. Na egzamin osoba zdająca oczekuje w poczekalni egzaminów teoretycznych we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) umożliwiający identyfikację osoby. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów. Legnicki WORD wyposażył salę komputerową (znajduje się ona na parterze) w 14 stanowisk.

 

NOWY EGZAMIN TEORETYCZNY

Realizuje wymagania określone w :

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami,

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

 

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,

 • Tylko jedna odpowiedź w pytaniu jest prawidłowa,

 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,

 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,

 • Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi.

 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,

 • Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi jak również wskazanie błędnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,

 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów z 74 możliwych.

 

BUDOWA TESTU EGZAMINACYJNEGO

Część podstawowa  (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,

 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,

 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi.

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt )

 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ), 

 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

 

Część specjalistyczna (12 pytań):

 •  Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,

 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),

 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),

 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

 

Część praktyczna egzaminu państwowego obejmuje sprawdzenie :

 1. Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów - jest ona przeprowadzana na placu manewrowym
 2. Umiejętność jazdy w ruchu drogowym - jest przeprowadzana na drogach publicznych

 Przystępujący do egzaminu oczekują w poczekalni egzaminów praktycznych na rozpoczęcie egzaminu. Zdający powinien mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu) umożliwiający identyfikację osoby.

 

Plac manewrowy

 

 W ruchu drogowymPodczas egzaminu praktycznego, egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

 • sposób wykonywania manewrów na drodze
 • zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego
 • umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia
 • dynamikę i kulturę jazdy
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem

 

Na podstawie doświadczeń stwierdza się, że do najczęściej popełnianych błędów w czasie trwania tej części egzaminu praktycznego należą :

 • nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu
 • nieprzestrzeganie sygnałów świetlnych
 • nie ustąpienie pierwszeństwa pieszemu
 • podejmowanie decyzji i niewłaściwy sposób wykonywania manewrów zmiany kierunku jazdy i pasa ruchu

 

UWAGA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, warunkiem przeprowadzenia egzaminu państwowego jest zapewnienie przez osobę egzaminowaną w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, lub A odpowiedniego stroju ochronnego w postaci:

a) obuwia pełnego zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy, lub zatrzaski, lub obuwia motocyklowego,
b) spodni z długimi nogawkami,
c) kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,
d) rękawic zakrywających całe dłonie;

 


Nadzór nad przeprowadzeniem egzaminu państwowego sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Adres Urzędu :
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14
50 - 411 Wrocław

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów od dnia 19 stycznia 2013 roku nastąpiła modyfikacja trasy egzaminacyjnej na kategorię AM prawa jazdy.

Rozpoczęcie i zakończenie trasy – plac manewrowy WORD ul. Bydgoska 30 C. Trasa przebiega ulicami:

Bydgoska, Szczytnicka, Piątnicka, Bydgoska, Głogowska, Marii Skłodowskiej-Curie, Władysława Łokietka, Głogowska, Leszczyńska, Brama Głogowska, Piastowska, Marii Skłodowskiej-Curie, Bolesława Prusa, Leszczyńska, Ścinawska, Wały Rzeczne, Ścinawska, Leszczyńska, Poznańska, Toruńska, Bydgoska, Szczytnicka, Pątnowska, Szczytnicka, Bydgoska

 Plan trasy opracowany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów z dnia 13 lipca 2012 roku (Dz. U. z dn. 5.09.2012r. poz. 995, z późn. zm.).  

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy dysponuje następującymi typami pojazdów egzaminacyjnych:

     
 • Motocykl KTM Duke 125
Parametry techniczne
     
 • Motocykl Suzuki Gladius SFV650A
Parametry techniczne
     
 •  Motocykl Suzuki Gladius SFV650UA
Parametry techniczne
     
 •  Motorower Romet ZK50
Parametry techniczne
     
 •   Samochód osobowy Toyota Yaris model 2017
Parametry techniczne
     
 •  Samochód ciężarowy MAN TGL 12.240
Parametry techniczne
     
 •  Ciągnik rolniczy Zetor Proxima 6441
Parametry techniczne
     
 •  Autobus Autosan A1010T Lider 3
Parametry techniczne  i sprawdzanie stanu technicznego
     
 • Opel VIVARO
Parametry techniczne
     

 

Kierujesz życiem

 

Jak być bezpiecznym na drodze?

Kontakt mailowy

         - word@word-legnica.pl
Biuro Obsługi Klienta - bok@word-legnica.pl

 Numer konta bankowego WORD Legnica dla opłat za egzaminy i kursy:


W opisie przelewu prosimy o podanie danych (imię, nazwisko, nr PESEL) osoby,
której dotyczy przelew.
przelew krajowy: Santander Bank Polska
95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
przelew z zagranicy: Santander Bank Polska
WBKPPLPP 95 1090 2590 0000 0001 3359 0664
Początek strony